background

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego Perekaz24

Polityka Prywatności serwisu internetowego Perekaz24

 

 1. Definicje terminów użytych w Polityce Prywatności

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych poniżej;

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Operator, Administrator Danych Osobowych Użytkowników – Meest Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem: ul. Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000326242, NIP PL 9562248359;

Serwis – serwisy internetowe umieszczone w:

aplikacji mobilne Meestpay;

domenach internetowych:

 • com
 • eu
 • pl

z których każdy odrębnie określany jest dalej jako „Serwis” lub łącznie jako „Serwisy”.

 1. Informacje ogólne
  • Operatorem jest Meest Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem: ul. Kilińskiego 30/110, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000326242, NIP PL 9562248359.
  • Operator może pozyskiwać informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez informacje i dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu;
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
   • poprzez gromadzenie logów serwera www.
  • Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia Użytkownikom ochrony ich prywatności, oraz stosuje politykę minimalizacji działań prowadzących do udostępnienia danych o Użytkownikach lub powierzenia podmiotom trzecim przetwarzania takich danych. Operator wdrożył i stosuje zasady oraz procedury ochrony danych osobowych Użytkowników, wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 

 1. Formularze Serwisów.
  • Operator przy użyciu formularzy gromadzi i przetwarza wyłącznie informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Dane zapisane poprzez formularz są chronione przez Operatora zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w punkcie 7 niniejszej Polityki Prywatności.
  • W trakcie wypełniania przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisach dane Użytkownika (szczególnie wykorzystywane w procesie logowania oraz inicjowania przekazu) są chronione przed kradzieżą lub przechwyceniem za pomocą szyfrowania przy pomocy certyfikatu SSL. Szyfrowaniu podlega cały proces od logowania na konto do wylogowania z konta (ochrona przekazywanych danych „end to end”).

 

 1. Logi serwera.
  • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zapisywaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi
   • nazwę stacji klienta – w przypadku identyfikacji realizowanej przez protokół http
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji – w przypadku realizowania przez protokół http
   • informacje o przeglądarce Użytkownika
   • informacje o adresie IP
  • Dane wskazane w pkt. 2 powyżej mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
 2. Marketing bezpośredni Operatora w tym Newsletter oraz otrzymywanie ofert handlowych.
  • Operator, działając w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych i jego partnerów biznesowych jako osób trzecich, prowadzi w stosunku do Użytkowników działania marketingu bezpośredniego takie jak wysyłanie elektronicznych i bezpłatnych wiadomości o treściach marketingowych (w tym newslettera). Operator na potrzeby przesyłania newsletterów i pozostałych form marketingu bezpośredniego przetwarza następujące kategorie danych osobowych: Imię i Nazwisko, adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione treści. Imię i nazwisko pozwala zwracać się do Użytkownika w sposób spersonalizowany.
  • Newslettery zawierają informacje marketingowe dotyczące Serwisów i usług Operatora i jego partnerów biznesowych świadczonych w Serwisach (np. promocje, akcje partnerskie, loterie i konkursy dla użytkowników), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).
  • Osoby niebędące Użytkownikami, jeśli chcą otrzymywać od Operatora newsletter, mogą wyrazić odpowiednią zgodę na otrzymywanie newslettera.
  • Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem informacji i ofert handlowych o produktach Operatora lub jego partnerów biznesowych mogą złożyć oświadczenia o wyrażeniu następujących zgód:
   • zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celu otrzymywania informacji handlowych o produktach i usługach Operatora lub jego partnerów biznesowych, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
   • zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym z wykorzystaniem podanego adresu e-mail) od operatora lub jego partnerów biznesowych, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
  • Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem marketingu bezpośredniego od Operatora lub jego partnerów biznesowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) poprzez inicjowanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu mogą wyrazić odpowiednią zgodę na wykorzystanie podanego numeru telefonu.
  • Wszystkie zbierane przez Operatora zgody, jakich mogą udzielić Użytkownicy, niezależnie od prawnych podstaw ich zbierania są zawsze dobrowolne, niezależne i w każdym czasie przysługuje użytkownikowi prawo do ich cofnięcia. Wyrażanie, niewyrażenie lub cofnięcie zgody jest niezależne od wykonania innych usług Operatora, w szczególności nie powoduje ich ograniczenia lub wyłączenia.
  • Użytkownik w każdym czasie może złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO.
  • Oświadczenie o sprzeciwie przeciwko przetwarzaniu danych osobowych lub o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnej firmie, Operator zaleca jednak przesłanie go w wiadomości e-mail na adres e-mail: [email protected].
  • Niezależnie od prowadzenia działań marketingowych i wysyłania informacji handlowych Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości odnoszących się bezpośrednio do usług Operatora i działalności jego Serwisów oraz obejmujących informacje techniczne (w tym przerwy i zmiany w działaniu Serwisów, nowe funkcjonalności ) i prawno–organizacyjne (w tym informacje o zmianach regulaminów lub przekształceniach organizacyjnych Operatora).

 

 1. Wykorzystywanie numeru telefonu Użytkownika
  • Numery telefonów podane przez Użytkowników są wykorzystywane na potrzeby prawidłowego świadczenia zamówionych usług, w tym w szczególności weryfikowania i potwierdzania zleceń oraz przekazywaniu Użytkownikowi informacji dotyczących realizacji zlecenia. W takim przypadku Operator wykonuje zarówno połączenia głosowe, jak i wysyła wiadomości SMS/MMS.
  • Niezależnie od wykorzystywania numeru telefonu w celu prawidłowego świadczenia zamówionych usług Użytkownik może wyrazić odpowiednią zgodę na wykorzystanie podanego numeru telefonu w celach marketingu bezpośredniego, o której mowa w punkcie 5 ust 5 i następne niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Zasady przetwarzania i ochrony danych
  • Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celach, w których zostały zgromadzone, podlegają adekwatnej ochronie oraz są udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
  • Operator w toku wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zapewnia, aby dane osobowe były:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celu przetwarzania;
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   • przechowywane przez okres umożliwiający identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do celów przetwarzania;
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w następujących prawnie dopuszczalnych celach:
   • w celu zgodnym z udzieloną zgodą – pod warunkiem wyrażenia na to uprzedniej, odrębnej i dobrowolnej zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO;
   • w zakresie jaki jest to niezbędne do wykonywania na rzecz Użytkownika usługi lub podjęcia działań na żądanie osoby zainteresowanej ofertą Operatora przed zawarciem umowy w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji oraz postępowań reklamacyjnych., tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO;
   • w celu w realizacji obowiązków prawnych określonych w przepisach prawnych, np. podatkowych i rachunkowych, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) RODO;
   • w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich, takich jak marketing bezpośredni usług administratora lub jego partnerów biznesowych, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO;
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
   • podmioty, którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych, takie jak podmioty realizujące na zlecenie Operatora usługi księgowe, prawne, informatyczne lub marketingowe, w tym usługi personalizacji kontaktu z Użytkownikiem;
   • podmioty i organy uprawione na podstawie przepisów prawa;
   • inne podmioty takie jak operatorzy pocztowi;
   • podmioty współpracujące z Operatorem, takie jak operatorzy systemów płatności elektronicznej lub partnerzy biznesowi.
  • Operator będzie przechowywał dane osobowe przez następujące okresy czasu:
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody, o ile nie istnieją inne postawy przetwarzania;
   • w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania usługi – do momentu wygaśnięcia roszczeń z umowy;
   • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.
  • Operator zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   • przenoszenia danych;
   • do wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania danych realizowanych przez Operatora.
  • W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, Operator informuje, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.
  • Operator informuje że w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  • Operator zapewnia bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji o zasadach i procedurach przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Operator w szczególności informuje Użytkowników o wszelkich zmianach w tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronach Serwisów aktualnego brzmienia Polityki Prywatności w tym Polityki Cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz składać tą drogą wszelkie oświadczenia i żądania w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 1. Polityka Cookies.
  • Serwisy Operatora korzystają z plików cookies.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Użytkownik powinien mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
  • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.
  • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisów. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  • Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  • W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi dla każdej przeglądarki internetowej.

 

 1. Postanowienia końcowe.
  • Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies obowiązuje od dnia 01 września 2021.
  • Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst Polityki Prywatności i Polityki Cookies po zmianach będzie dostępny w na głównych stronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”.

 

 

 

=============================================================================

 

1. Definicje terminów użytych w Polityce Prywatności

 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych poniżej;

 

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

Operator, Administrator Danych Osobowych Użytkowników – Meest Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: Al. XI Wieków Kielc 6/22; 25-516 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000326242, NIP PL 9562248359;

 

Serwis – serwisy internetowe umieszczone w domenach internetowych:

 

· Perekaz24.com

 

· Perekaz24.eu

 

· Perekaz24.pl

 

z których każdy odrębnie określany jest dalej jako „Serwis” lub łącznie jako „Serwisy”.

 

2. Informacje ogólne

 

2.1. Operatorem jest Meest Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kielcach, pod adresem: Al. XI Wieków Kielc 6/22; 25-516 Kielce, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000326242, NIP PL 9562248359.

 

2.2. Operator może pozyskiwać informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 

2.2.1. poprzez informacje i dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu;

 

2.2.2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);

 

2.2.3. poprzez gromadzenie logów serwera www.

 

2.3. Operator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia Użytkownikom ochrony ich prywatności, oraz stosuje politykę minimalizacji działań prowadzących do udostępnienia danych o Użytkownikach lub powierzenia podmiotom trzecim przetwarzania takich danych. Operator wdrożył i stosuje zasady oraz procedury ochrony danych osobowych Użytkowników, wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 

3. Formularze Serwisów.

 

3.1. Operator przy użyciu formularzy gromadzi i przetwarza wyłącznie informacje i dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika.

 

3.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 

3.3. Dane zapisane poprzez formularz są chronione przez Operatora zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w punkcie 7 niniejszej Polityki Prywatności.

 

3.4. W trakcie wypełniania przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisach dane Użytkownika (szczególnie wykorzystywane w procesie logowania oraz inicjowania przekazu) dane Użytkownika są chronione przed kradzieżą lub przechwyceniem za pomocą szyfrowania przy pomocy certyfikatu SSL. Szyfrowaniu podlega cały proces od logowania na konto do wylogowania z konta (ochrona przekazywanych danych „end to end”).

 

4. Logi serwera.

 

4.1. Informacje o niektórych zrachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

 

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 

4.2.1. czas nadejścia zapytania,

 

4.2.2. czas wysłania odpowiedzi

 

4.2.3. nazwę stacji klienta – w przypadku identyfikacji realizowanej przez protokół http

 

4.2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji – w przypadku realizowania przez protokół http

 

4.2.5. informacje o przeglądarce Użytkownika

 

4.2.6. informacje o adresie IP

 

4.3. Dane wskazane w pkt. 2 powyżej mogą być kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

 

5. Marketing bezpośredni Operatora w tym Newsletter oraz otrzymywanie ofert handlowych.

 

5.1. Operator, działając w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych i jego partnerów biznesowych jako osób trzecich, prowadzi w stosunku do Użytkowników działania marketingu bezpośredniego takie jak wysyłanie elektronicznych i bezpłatnych wiadomości o treściach marketingowych (w tym newslettera). Operator na potrzeby przesyłania newsletterów i pozostałych form marketingu bezpośredniego przetwarza następujące kategorie danych osobowych: Imię i Nazwisko, adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione treści. Imię i nazwisko pozwala zwracać się do Użytkownika w sposób spersonalizowany.

 

5.2. Newslettery zawierają informacje marketingowe dotyczące Serwisów i usług Operatora i jego partnerów biznesowych świadczonych w Serwisach (np. promocje, akcje partnerskie, loterie i konkursy dla użytkowników), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

 

5.3. Osoby niebędące Użytkownikami, jeśli chcą otrzymywać od Operatora newsletter, mogą wyrazić odpowiednią zgodę na otrzymywanie newslettera.

 

5.4. Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem informacji i ofert handlowych o produktach Operatora lub jego partnerów biznesowych mogą złożyć oświadczenia o wyrażeniu następujących zgód:

 

5.4.1. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celu otrzymywania informacji handlowych o produktach i usługach Operatora lub jego partnerów biznesowych, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

 

5.4.2. zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym z wykorzystaniem podanego adresu e-mail) od operatora lub jego partnerów biznesowych, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

 

5.5. Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem marketingu bezpośredniego od Operatora lub jego partnerów biznesowych z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) poprzez inicjowanie połączeń telefonicznych lub wysyłanie wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu mogą wyrazić odpowiednią zgodę na wykorzystanie podanego numeru telefonu.

 

5.6. Wszystkie zbierane przez Operatora zgody, jakich mogą udzielić Użytkownicy, niezależnie od prawnych podstaw ich zbierania są zawsze dobrowolne, niezależne i w każdym czasie przysługuje użytkownikowi prawo do ich cofnięcia. Wyrażanie, niewyrażenie lub cofnięcie zgody jest niezależne od wykonania innych usług Operatora, w szczególności nie powoduje ich ograniczenia lub wyłączenia.

 

5.7. Użytkownik w każdym czasie może złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 RODO.

 

5.8. Oświadczenie o sprzeciwie przeciwko przetwarzaniu danych osobowych lub o cofnięciu zgody może być złożone w dowolnej firmie, Operator zaleca jednak przesłanie go w wiadomości e-mail na adres e-mail: [email protected].

 

5.9. Niezależnie od prowadzenia działań marketingowych i wysyłania informacji handlowych Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości odnoszących się bezpośrednio do usług Operatora i działalności jego Serwisów oraz obejmujących informacje techniczne (w tym przerwy i zmiany w działaniu Serwisów, nowe funkcjonalności ) i prawno–organizacyjne (w tym informacje o zmianach regulaminów lub przekształceniach organizacyjnych Operatora).

 

6. Wykorzystywanie numeru telefonu Użytkownika

 

6.1. Numery telefonów podane przez Użytkowników są wykorzystywane na potrzeby prawidłowego świadczenia zamówionych usług, w tym w szczególności weryfikowania i potwierdzania zleceń oraz przekazywaniu Użytkownikowi informacji dotyczących realizacji zlecenia. W takim przypadku Operator wykonuje zarówno połączenia głosowe, jak i wysyła wiadomości SMS/MMS.

 

6.2. Niezależnie od wykorzystywania numeru telefonu w celu prawidłowego świadczenia zamówionych usług Użytkownik może wyrazić odpowiednią zgodę na wykorzystanie podanego numeru telefonu w celach marketingu bezpośredniego, o której mowa w punkcie 5 ust 5 i następne niniejszej Polityki Prywatności.

 

7. Zasady przetwarzania i ochrony danych

 

7.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celach, w których zostały zgromadzone, podlegają adekwatnej ochronie oraz są udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 

7.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.

 

7.3. Operator w toku wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zapewnia, aby dane osobowe były:

 

7.3.1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 

7.3.2. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celu przetwarzania;

 

7.3.3. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 

7.3.4. przechowywane przez okres umożliwiający identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż to niezbędne do celów przetwarzania;

 

7.3.5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

 

7.4. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w następujących prawnie dopuszczalnych celach:

 

7.4.1. w celu zgodnym z udzieloną zgodą – pod warunkiem wyrażenia na to uprzedniej, odrębnej i dobrowolnej zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO;

 

7.4.2. w zakresie jaki jest to niezbędne do wykonywania na rzecz Użytkownika usługi lub podjęcia działań na żądanie osoby zainteresowanej ofertą Operatora przed zawarciem umowy w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenia korespondencji oraz postępowań reklamacyjnych., tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO;

 

7.4.3. w celu w realizacji obowiązków prawnych określonych w przepisach prawnych, np. podatkowych i rachunkowych, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) RODO;

 

7.4.4. w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich, takich jak marketing bezpośredni usług administratora lub jego partnerów biznesowych, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tj. zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO;

 

7.5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 

7.5.1. podmioty, którym Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych, takie jak podmioty realizujące na zlecenie Operatora usługi księgowe, prawne, informatyczne lub marketingowe, w tym usługi personalizacji kontaktu z Użytkownikiem;

 

7.5.2. podmioty i organy uprawione na podstawie przepisów prawa;

 

7.5.3. inne podmioty takie jak operatorzy pocztowi;

 

7.5.4. podmioty współpracujące z Operatorem, takie jak operatorzy systemów płatności elektronicznej lub partnerzy biznesowi.

 

7.6. Operator będzie przechowywał dane osobowe przez następujące okresy czasu:

 

7.6.1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody, o ile nie istnieją inne postawy przetwarzania;

 

7.6.2. w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania usługi – do momentu wygaśnięcia roszczeń z umowy;

 

7.6.3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu.

 

7.7. Operator zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza prawo do:

 

7.7.1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

7.7.2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

7.7.3. usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 

7.7.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

7.7.5. przenoszenia danych;

 

7.7.6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania danych realizowanych przez Operatora.

 

7.8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, Operator informuje, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

 

7.9. Operator informuje że w związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

7.10. Operator zapewnia bezpośredni i stały dostęp do aktualnej informacji o zasadach i procedurach przetwarzania oraz ochrony danych osobowych. Operator w szczególności informuje Użytkowników o wszelkich zmianach w tym zakresie. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez udostępnienie na stronach Serwisów aktualnego brzmienia Polityki Prywatności w tym Polityki Cookies. Ponadto Użytkownik może w każdym czasie uzyskać informacje oraz odpowiedzi na pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz składać tą drogą wszelkie oświadczenia i żądania w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 

8. Polityka cookies.

 

8.1. Serwisy Operatora korzystają z plików cookies.

 

8.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

8.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

 

8.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

8.4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

8.4.2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

8.5. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

8.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

8.7. Użytkownik powinien mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.

 

8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

 

8.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 

8.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisów. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

8.11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

8.12. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

8.13. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi dla każdej przeglądarki internetowej.

 

9. Postanowienia końcowe.

 

9.1. Polityka Prywatności wraz z Polityką Cookies obowiązuje od dnia 01 września 2021.

 

9.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst Polityki Prywatności i Polityki Cookies po zmianach będzie dostępny w na głównych stronach Serwisów w zakładce „Polityka Prywatności”. O planowanej zmianie Operator poinformuje Użytkowników z tygodniowym wyprzedzeniem, ze wskazaniem zakresu zmian i daty rozpoczęcia obowiązywania. W przypadku braku akceptacji zmian przez Użytkownika, umowa o świadczenie usługi elektronicznej rozwiąże się z upływem wskazanego w zawiadomieniu terminu.

Sprawdź jakie to proste

Zarejestruj się za darmo